14:55 19 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD72.56
 • EUR85.46
Коӷониаԥҳа лымҩаду
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:59 12.01.2020
  16:59 12.01.2020

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Арда Ашәбеи Виктор Аҩӡбеи Аԥсны иазгәарҭо аныҳәақәа ирызкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа.

  33
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:22 14.12.2019
  19:22 14.12.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Хагәышьи Габалиеи ахатәы бызшәа арҿиара азҵааразы

  Аҳәынҭқарра аԥсуа бызшәа арҿиаразы иоунажьуа аԥара алҵшәа амоума? Иҟаҵатәузеи ахәыҷқәа рхатәы бызшәала аҵара рзымариахарц азы, абри азы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ргәаанагара рҳәеит Баҭал Хагәышьи Дырмит Габалиеи.

  24
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:19 01.12.2019
  17:19 01.12.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Ҷкотуеи Џьынџьали ашьоуреи аԥсуа закәанқәеи ирызкны

  Аԥсны ашьауӷатә кодекс аныҟоу аамҭазы ашьоуреи ахалахьырхәреи реиҭаҿиара ҵаҵӷәыс иамоу ҳәа ргәаанагара рҳәеит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асасцәа Октаи Ҷкотуеи Омар Џьынџьали.

  19
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:56 24.11.2019
  18:56 24.11.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Шьалашьааи Кәарҷиеи ахәцҵаз ашәахтә азакәан иазкны

  "Ахәцҵаз ашәахтә" азы аҳәынҭқарратә закәан иалагалоу ариашарақәа хәарҭас ирылоу азы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ргәаанагара рҳәеит адырраҭара "Коӷониаԥҳҳа лымҩаду" асасцәа - анаплакҩы Абессалом Кәарҷиеи аекономист Заур Шьалашьааи.

  9
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:24 10.11.2019
  14:24 10.11.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Гамсаниаԥҳаи Чачхалиаԥҳаи аԥҳәыс анапхгараҭараҿы дахьынӡаарԥшу атәы

  Аԥҳәыс илусӡами? Избан аҳәынҭқарра анапхгараҭараҿы аҳәса маҷны изыҟоу, рхала аиҳабыра рҭахыму, рнеира иаԥырхагоу? Абри атәы иалацәажәоит Емма Гамсаниаԥҳаи Аида Чачхалиаԥҳаи адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" аҟны.

  21
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:31 03.11.2019
  13:31 03.11.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Аршбеи Маланиаԥҳаи сынтәатәи атуристтә аамҭа аихшьаалақәа ирызкны

  Атуристтә аамҭа ахыркәшарахь инеит, уи алҵшәақәеи алкаақәеи ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҟарҵеит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асасцәа Елизавета Маланиаԥҳаи Саид Аршбеи.

  14
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:28 19.10.2019
  19:28 19.10.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Кьычԥҳаи Ашәбеи атәыла ахада иԥшәмаԥҳәыс лроль иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа.

  10
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:50 13.10.2019
  11:50 13.10.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Фируза Чамагәуаԥҳаи Кадыр Аргәыни

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа.

  57
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:54 06.10.2019
  17:54 06.10.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Елисо Сангәлиаԥҳаи Саида Жьиԥҳаи аҭаацәара аԥҵара иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа.

  12
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:00 15.09.2019
  10:00 15.09.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Асҭамыр Ахбеи Асҭамыр Адлеибеи атуризм иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭырхуеит. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәуеит.

  13
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:59 02.09.2019
  10:59 02.09.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Какобеи Бигәааи Аԥсны аҭоурых арҵагашәҟәазы

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  12
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:17 17.08.2019
  19:17 17.08.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Џьопуеи Аџьынџьали Аԥсны ақыҭанхамҩатә аалыҵ иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  9
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:24 10.08.2019
  19:24 10.08.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Барчани Еныкьи ахәыҷқәа аԥхынтәи рыԥсшьаарамҭа иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" иануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  8
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:23 27.07.2019
  19:23 27.07.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Ахра Кәакәасқьыри Абессалом Кәарҷиеи Аԥсны ахадарахьы алхрақәа рзы

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  8
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:29 06.07.2019
  19:29 06.07.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Нанбеи Ҵәыџьбеи Аԥсны ахада иалхрақәа ирызкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәауеит.

  24
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:10 24.06.2019
  11:10 24.06.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Дамениеи Ҳагбеи амилаҭтә алхрақәа рҷыдара иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Урҭ апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  28
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:58 02.06.2019
  13:58 02.06.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Аԥшьлааԥҳаи Габлиеи агәамсам иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Урҭ апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  30
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:52 12.05.2019
  14:52 12.05.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Габлиеи Хьециаԥҳаи атуристтә транспорт иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Урҭ апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  13
 • Коӷониаԥҳа лымҩаду
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:33 04.05.2019
  19:33 04.05.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Адлеиԥҳаи Мықәԥҳаи хылаԥшрада иҟоу ахәыҷқәа рзы аҩны иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәоит, аимак-аиҿак зхылҿиаауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Урҭ апроблемақәа иаартны ирылацәажәоит.

  43
 • Улица Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:29 27.04.2019
  14:29 27.04.2019

  Коӷониаԥҳа лымҩаду: Аԥсны ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидат изы аԥышәара иазкны

  Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәауеит.

  12
Иҵегь аҭагалара