02:20 18 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Аҟәа ауаҩшьра ҟалеит

Аҟәа ауаҩшьра ҟалеит

© Sputnik. Сергей Пятаков
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Ауаҩшьра ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны аус руеит Аҟәа араион апрокуратура ашьауасҭҵааҩцәа.

АҞӘА, рашәара 19 – Sputnik. Аҟәа ақалақь аҟны дшьуп аӡӷаб ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Ауаҩшьра ҟалеит Школьнаиа амҩаҟны.

Ашьаусҭҵаара макьаназ ишьу лыхьӡ рҳәом. Ацәгьоура шыҟалаз атәы ҭнаҵаауеит Аԥсны Апрокуратура хада.

Ихадоу атемақәа