01:33 25 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
"Ты супер!" ахԥатәи асезон хацыркхоит (5)
86 0 0

Амузыкатә еиндаҭлара "Ты супер!" ахԥатәи асезон актәи аконцерт мҩаԥысуеит хәажәкырамзазы.

АҞӘА, жәабран 26 – Sputnik. Амузыкатә еиндаҭлара "Ты супер!" ахԥатәи асезон актәи аконцерт есыҽны ҳҽазыҟаҳҵоит ҳәа радио Sputnik иазеиҭалҳәеит амузыкатә шоу алахәыла Валериа Адлеиԥҳа.

"Есыҽны ҩба-ҩба сааҭ аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥаагоит. Ҳәарада ҳааԥсоит, аха иара убри аан иҟаҳҵо агәахәара ду ҳнаҭоит", - ҳәа лҳәоит лара.

Валериа лажәақәа рыла ахԥатәи асезон аан аиндаҭлара арҵаҩратә еилазаара аҽаԥсахит. Актәи аконцерт аҟны лара уаанӡа лнапы злалымкыцыз ажанр ала ашәа лҳәараны дшыҟоу азгәалҭеит аха лымаӡақәа зегьы аалмыртит.

"Арҵаҩцәа ҿыцқәоуп. Аиҳарак аҿар роуп. Узазҵаалак аҭак урҭоит, ацхыраара ҟарҵоит. Уажәы ҳаграфик акыр иуадаҩуп. Исықәшәаз ашәа уадаҩуп. Аҳәашьа удыруазароуп, уанаалозароуп. Есыҽны сыҽшазыҟасҵогьы сгәы хыҭхыҭуеит. Стәыла ахьӡала ақәгылара саԥсахар сҭахуп", - лҳәоит Валериа.

Аамҭа анлымоугьы лхала аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥылгоит. Иара убри аан аҭыԥ ԥшӡарақәа рҭаарагьы мап лзацәкуам.

"Еиуеиԥшым ауаа ҳҭаауеит, амастер-классқәа мҩаԥыргоит. Ааигәа амастер-классқәа мҩаԥган ахьира, афотоҭыхра рганахь ала. Иаҳҭаауеит ашәаҳәаҩцәа. Ара аҟазаара гәеизҳароуп", - ҳәа лҳәоит Валериа.

Амузыкатә еиндаҭлара "Ты супер!" ахԥатәи асезон актәи аконцерт мҩаԥысуеит хәажәкырамзазы.

 

Атемақәа:
"Ты супер!" ахԥатәи асезон хацыркхоит (5)

Ихадоу атемақәа