09:04 29 Жәабран 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.99
  • EUR73.72
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
36 0 0

Мамзышьха амцакрақәа еиҭах аҭыԥ шрымаз рбеит лаҵара 13 рзы.

АҞӘА, лаҵара 16 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Мамзышьхантәи аиланхарҭақәа рахь амца албаараз шәарҭара ыҟам ҳәа Sputnik иазаанацҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амцашьаҭақәа ашьха ақәцәахь ауп иахьырбаз. Макьаназ уи аҽамырҭбаац, аха уахь анеира уадаҩуп. Аҭагылазаашьа хылаԥшра арҭоит Гагра араион АҶА аҟәша. Амцарцәара иаҿу Гагра араион ақыҭанхамҩа аусзуҩцәа роуп.

Аусҳәарҭа аиҳабы Заур Бганба иажәақәа рыла аҭыԥ ахь 40-ҩык ауаа нашьҭуп.

"Аҭыԥ ахь анеира уадаҩуп. Атехника ҷыда, амашьынақәа уахь изнеиӡом. Ауаа халаны рымчала амца аимҽханакра алдыршом", - иҳәеит иара.

Бганба иажәақәа рыла амцакра зыхҟьаз ашәарҭадара аԥҟарақәа рықәымныҟәароуп.

 

Ихадоу атемақәа