11:43 04 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
33 0 0

Урыстәыла атәылауаҩ Ԥсоу иаԥну аҳәынҭқарратә ҳәаала аӡы дырсырц дшаҿыз дааныркылеит.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсныҟа аҳәаа ахысра игәҭакны аӡы дырырц даҿын ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АшәМ аҳәаахьчаратә Усбарҭа апресс-маҵзура.

Аҭаҭын зҭаҵәаху аҭыԥ маӡа
© Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Иааныркылаз иажәақәа рыла, иара Гагра инхоз иуак иахь амҩа дықәын, "аԥсҭазааратә ҭагылазаашьа уадаҩ иахырҟьаны".

Иаанкылаз ихаҭара анышьақәыргылаха, еилкаахеит иара изныкымкәа ашьаусҭҵаара дшаҵанакхьо.

Уаанӡа, 29-шықәса зхыҵуаз ахаҵа Аԥсныҟа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала аҳәаа аҭалара дшаҿыз даанкыланы ддырхынҳәхьан.

Уажәы аҳәынҭқарратә ҳәаа закәандарыла иахысразы иганахьала ашьаус хацыркуп.

 

Ихадоу атемақәа