20:20 11 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.57
  • EUR70.46
Аԥсуа-аурыс ҳәаа

Зшьауӷа зхызымгац ахаҵа Аԥсны аҳәаа ахысра иҽазишәеит

© Sputnik
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
24 0 0

Урыстәыла атәылауаҩ Ԥсоу иаԥну аҳәынҭқарратә ҳәаала аӡы дырсырц дшаҿыз дааныркылеит.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсныҟа аҳәаа ахысра игәҭакны аӡы дырырц даҿын ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АшәМ аҳәаахьчаратә Усбарҭа апресс-маҵзура.

Аҭаҭын зҭаҵәаху аҭыԥ маӡа
© Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Иааныркылаз иажәақәа рыла, иара Гагра инхоз иуак иахь амҩа дықәын, "аԥсҭазааратә ҭагылазаашьа уадаҩ иахырҟьаны".

Иаанкылаз ихаҭара анышьақәыргылаха, еилкаахеит иара изныкымкәа ашьаусҭҵаара дшаҵанакхьо.

Уаанӡа, 29-шықәса зхыҵуаз ахаҵа Аԥсныҟа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала аҳәаа аҭалара дшаҿыз даанкыланы ддырхынҳәхьан.

Уажәы аҳәынҭқарратә ҳәаа закәандарыла иахысразы иганахьала ашьаус хацыркуп.

 

Ихадоу атемақәа