20:16 20 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.03
  • EUR88.96
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
44 0 0

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аԥшааҩцәа 19 шықәса зхыҵуаз Очамчыра ауаҩԥсы иԥшаара иаҿуп. Иара амшынеисраан амшын дагеит ҳәа адыррақәа ыҟоуп.

АҞӘА, нанҳәа 6 – Sputnik. Ацәқәырԥеисра иахҟьаны Гагра аӡәы дҭахеит, аҽаӡәы уажәгьы иԥшаара иаҿуп ҳәа рыҩуеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аԥшааҩцәа Facebook аҿы.

4 баллк иҟаз амшынцәқәырԥараан 19 шықәса зхыҵуаз Очамчыра ауаҩԥсы ацәқәырԥа амшын агәахьы дагеит. Уи уажәы иԥшаара иаҿуп.

Ахҭыс азы АҶА аҷаԥшьаҩ ипульт ахь адырра ҟаҵан асааҭ 11:10 рзы.

"Амшынцәқәырԥара 4 баллк ианыҟоу аԥшааратә шхәақәа амшын рыхҵара залшом. Убри азы АҶА аверталиот ахархәара аҭан. Аха аԥшаарақәа лҵшәадахеит. Макьанагьы аусурақәа ирыцаҳҵоит", - рҳәеит аусбарҭаҿы.

Уи адагьы, нанҳәа 5 асааҭ 16:30 рзы АҶА аусзуҩцәа амшын далыргеит 1984 шықәса рзы ииз Москва ауаҩԥсы. Иара гагратәи ахәышәтәырҭахь днаган, аха аамҭақәак рышьҭахь иԥсҭазаара далҵит.

 

Ихадоу атемақәа