00:52 21 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.02
 • EUR70.85
Рауль Хаджимба

Рауль Ҳаџьымба аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
40 0 0

Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур мҩаԥысит цәыббра 8 рзы. Абжьыҭарахь инеиит 65,98 % алхыҩцәа.

АҞӘА, цәыббра 9– Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аҵыхәтәантәи аихшьаалақәа рыла Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит Рауль Ҳаџьымба ҳәа алаҳәара ҟаиҵеит Аԥсны АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Аҵыхәтәантәи аихшьаалақәа инарықәыршәаны иара изы рыбжьы арҭеит 47, 38%, Алхас Кәыҵниа изы – 46, 19%.

Зегьы ирҿагыланы рыбжьы арҭеит 3154 –ҩык алхыҩцәа.

Ахыркәшаратә еихшьаалақәа рылаҳәахоит хымш рышьҭахь.

Апартиа "Амцахара" аԥхьагыла алхрақәа рылкаақәа дрықәшаҳаҭым. Аус аӡбарҭа иеиҭараны дыҟоуп. Ҭамаз Гогьиа уи мап ацәикуам, азин имоуп ҳәа ахиҳәааит.

Ҭамаз Гогьиа иара убасгьы иазгәеиҭоит алхрақәа еилагарада имҩаԥысит ҳәа, абжьыҭарахь инеиит 65,98 % ауааԥсыра.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа

 • Быжьшықәса зхыҵуа Сабина Ԥачлиаԥҳа диижьҭеи асколиоз лымоуп. Лыбӷашшара, лвакьыцқәа, иааизакны лгәышԥы зегьы рформақәа рҽеиҭаркуеит, уи азы лгәышԥы иаҵанакуа ацәеижьхәҭақәа зегьы иахьрыхәҭоу аҭыԥ аҿы иҟаӡам. Ахәыҷы лчымазара иаиааир зылшо аоперациа заҵәык ауп.

  10
 • Валери Бганба

  Аԥыза-министр Валери Бганба абҵара 7 рзы адҵа инапы аҵеиҩит 2019 шықәса абҵара 20 рҟынӡа аоптимизациа иаҵанакуа ачынуаа рсиа рхианы аоптимизациа иахьырԥшны аԥаразоужьра ахышәаҵышәа ҿыцқәа шьақәыргылазарц.

  9
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп. Абҵара 19 рзы ахәылбыҽха адырра ҟарҵеит Кәыдрытәи аҩхааҿы амца ырцәоуп ҳәа.

  8