10:42 28 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Аԥсыӡкразы Ҟарачы-Черқьесиа ахраҿа мҩаԥысуан аӡиас Бзыԥ аҟны ԥхынҷкәын 6 - 8 рзы. Уи шымҩаԥысыз шәаԥхьар шәылшоит Sputnik аматериал аҟны.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 9 – Sputnik. Аӡиас Бзыԥ аҟны аԥсыӡкразы Ҟарачы-Черқьесиа ахраҿа агаразы атурнир аҿы актәи аҭыԥ ааннаклеит Краснодартәи атәылаҿацә (астаница Новопокровск – аред.) иҳәеит арадио Sputnik аинтервиу азҭаз Аԥсны аԥсыӡкратәи ашәарыцаратәи спорт азы Афедерациа ахада Альберт Бондаренко.

Краснодартәи атәылаҿацә акоманда Урыстәыла иачемпионуп.

"Мызкы аԥхьа акоманда аспорттә ԥсыӡкразы Урыстәыла Ахраҿаҟны аиааира агеит. Аҩбатәи аҭыԥ агеит Аҟәатәи акоманда, акапитан Руслан Сабуа", - иҳәеит иара.

Ахԥатәи аҭыԥ ааннакылеит Санкт-Петербург акоманда.

"Аԥхынразы аасҭа аԥсыӡ акра еиҳа иуадаҩын, аӡы аԥхарра 8 градуск акәын иҟаӡаз", - иҳәеит Бондаренко.

Ахатәы зшьаҿы актәи аҭыԥ игеит Роман Алборов – Аахыҵ Уаԥстәыла ахаҭарнак, аҩбатәи аҭыԥ ааникылеит Филипп Тер-Симониан – Новопокровск акоманда ахаҭарнак, ахԥатәи аҭыԥ игеит Константин Землиански – москватәи акоманда ахаҭарнак.

"Аԥсны аицлабрақәа ҩаӡара ҳаракыла имҩаԥысит. Ари Аԥсны имҩаԥысуа раԥхьатәи урыстәылатәи уснагӡатәуп. Ҽааназы иазгәаҭоуп ԥшь-уснагӡатәык. Руак, Аԥсны ахраҿа, хәажәкырамзазы имҩаԥгахоит", - иҳәеит Альберт Бондаренко.

Ҟарачы-Черқьесск Ахраҿа агаразы атурнир иалахәын 52 спортсмен.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа