00:34 30 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)
143 0 0

Аоппозициаа рхаҭарнакцәа атәыла ахада Иусбарҭа аҿаԥхьа еизеит, ахыбра аҩналара рҽазыршәоит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 – Sputnik. Аоппозициаа рыдгылаҩцәа, иаҳхысыз атәыла ахада иалхра алҵшәақәа иашам ҳәа иԥхьаӡаны Аҟәа еизеит. Акциа хацыркын Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа. Аамҭақәак рышьҭахь еизаз атәыла ахада Иусбарҭа ахыбрахь инеиит.

Шәҩыла еизаз ауааи ахыбра ахьчаҩцәеи рыбжьара аиҿагыларақәа аҭыԥ рымоуп ҳәа ааицҳауеит аҭыԥ аҟынтәи Sputnik акорреспондент.

Ауаажәларра азыԥшуп Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә инстанциа аӡбра. Аоппозициаа алхрақәа рылҵшәақәа еиҭарыхәаԥштәуп алхра ҿыцқәагьы мҩаԥгатәуп ҳәа иршьоит.

Амитинг алахәыла Ахра Аҩӡба иажәақәа рыла еизаз ауаа Аԥсны Аконституциа амчра ашьақәҟьара алдыршом.

Ахашшааратә инстанциа аӡбра амчра аиуеит ианрыларҳәа инаркны. Аха убри аан иара ахашшаара ҟалоит иреиҳаӡоу аӡбаратә орган –Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа Апрезидиум аҿы.

2019 шықәса цәыббра 8 рзы Аԥсны имҩаԥысит атәыла ахада иалхразы аҩбатәи атур. Аԥсны алхратә комиссиа хада аихшьаалақәа рыла иҳаҩсыз алхрақәа раан Рауль Ҳаџьымба 47,39% алхыҩцәа рыбжьы ирҭеит, аоппозициатә партиа "Амцахара" аԥхьагыла Алхас Кәыҵниа - 46,17%.

Цәыббра 11 рзы Кәыҵниа Алхратә комиссиа хада дазашшит. Цәыббра 20 рзы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ ахәаԥшра мап ацәнакит.

Жьҭаара 7 рзы Кәыҵниа Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбра дахашшаауа ахашшааратә шшыԥхьыӡ ҟаиҵеит.

Атемақәа:
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)

Ихадоу атемақәа