20:49 29 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD79.68
  • EUR93.02
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
27 0 0

Аиԥылараҟны иара убасгьы ирылацәажәан Урыстәыла атәылауаа Аԥсны рмазара ахьчаразы акомиссиа аусура азҵаарақәа.

АҞӘА, жәабран 12 - Sputnik. Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин диԥылеит.

"Аганқәа алацәажәеит ҩ-ганктәи аусеицура, Аинвестициатә программа ҿыц. Иара убасгьы ирзааҭгылан ОРВИ аларҵәара азыԥхьагәаҭара азҵаареи аурыс-аԥсуа ҳәаа аҿкчымазара змоу ауаа рахысра аԥырҟәҟәаара азҵаареи", - аҳәоит Аминистрцәа реилазаара асаит адырраҭараҿы.

Бганба ацҳаражәҳәаҩ изеиҭеиҳәеит аушьҭырҭатә ҭыԥ "Ԥсоу" аҟны аусбарҭабжьаратә мобилтә гәыԥ аусура атәы, иазгәеиҭеит абри аҭыԥ аҿы Аҳәынҭқарратә миграциатә маҵзура ахаҭарнакцәа 50-ҩык Киргизиа, Аҩадатәи Кореиа, Таџьикисҭан, Узбекисҭан ртәылауаа аҳәаа рахысра шыԥкхаз. Адокументқәа инарықәыршәаны аԥкрақәа амчра рымоуп 2020 шықәса хәажәкырамза 7-нӡа.

Аиԥылараҟны иара убасгьы ирылацәажәан Урыстәыла атәылауаа Аԥсны рмазара ахьчаразы акомиссиа аусура азҵаарақәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа