09:53 02 Нанҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.14
  • EUR86.99
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)
62 0 0

Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы алхрақәа мҩаԥысуеит хәажәкыра 22 рзы. Кандидатцәас иқәгылоуп Адгәыр Арӡынба, Аслан Бжьаниа, Леонид Ӡаԥшьба.

АҞӘА, хәажәкыра 22 — Sputnik. Аԥсны Аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит Афон ҿыц ақалақь аҟны иҟоу актәи алхратә ҭыԥ хада алхырҭатә ҭыԥ 20 аҟны, абри атәы Sputnik акорреспондент аҭыԥ аҟынтәи иаалыцҳауеит.

Рыбжьы арҭахьеит иара убас аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидатцәа Аслан Бжьаниеи Леонид Ӡаԥшьбеи.

АКХ адыррақәа рыла, асааҭ 12:00 рзы рыбжьы арҭахьеит 23,78%, хыԥхьаӡарала иааугозар, 30812-ҩык алхыҩцәа. Зынӡа алхыҩцәа рсиа иануп 127 232-ҩык ауааԥсыра.

АКХ Жәларбжьаратәи апресс-центр аус ауеит Аҟәа асааҭ 09:00 инаркны. Алхратә комиссиа хада, Апрокуратура хада рнапхгаҩцәа, иара убас Адәныҟатәи аусқәеи Аҩнуҵҟатәи аусқәеи рминистрцәа атәылауаа адырра рырҭалоит Аԥсны ахада иалхратә процесс шымҩаԥысуа. Апресс-центр аҟынтәи ишиашоу ицо аефир шәазҿлымҳаз Sputnik асаит аҟны.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Ихадоу атемақәа