14:04 20 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.78
  • EUR91.56
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (773)
10 0 0

Аԥсны акоронавирустә чымазара ҿкы ҿыц уаҩы идбалам, апандемиа ҟалеижьҭеи ичмазаҩхеит 28-ҩык ҳтәылауаа.

АҞӘА, лаҵара 27 - Sputnik. Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны акоронавирус амазааразы игәарҭеит даҽа 26-ҩык ауаа, урҭ рахьтә аӡәгьы COVID-19 имам ҳәа Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵоит.

Лаҵара 27 рзы аҭагылазаашьа абас иҟоуп.

"Аҟәатәи асасааирҭа "Аиҭар" аҟынтә иахьа аӡәгьы доушьҭымызт", – ҳәа азгәарҭеит аштаб аҟны.

Иахьазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ахәышәтәра иахысуеит ачымазара зцәа иалоу 11-ҩык апациентцәа. Иааидкыланы апандемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус рыхьит 28-ҩык ауаа. Урҭ рахьтә 15-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иазку аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (773)

Ихадоу атемақәа