14:56 20 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.78
  • EUR91.56
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аӡы ҟалом раионқәак рҿы, иара убас ақалақь агәаҿы аихагыла ҳаракқәа рахь ихамлар алшоит.

АҞӘА, лаҵара 27 - Sputnik. Лечкоп аҳаблаҿ аӡымҩангага аремонт азура ахьымҩаԥырго азы Аҟәа ақалақь араионқәак рҿы уаҵәы аӡы ҟалаӡом ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал" апресс-маҵзура.

"Аӡы ҟалом Аҟәа ақалақь араионқәа: Ажәытә ҳабла, Колос, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ иахьаҵанакуа, Иашҭхәа, иара убас ақалақь агәаҿы аихагыла ҳаракқәа рахь ихамлар алшоит", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Лаҵара 28 асааҭ 00:00 инаркны 21:00 сааҭ рҟынӡа аӡы аанкылахоит ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа.

Ихадоу атемақәа