04:33 08 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.17
  • EUR81.47
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Гагра араион аҿы афымцалашара дырцәараны иҟоуп астанциа маҷ аҿы аремонт-зыԥхьагәаҭаратә усурақәа мҩаԥысуеит аҟынтә.

АҞӘА, рашәара 16 - Sputnik. Ақыҭақәа Гьачрыԥшь, Асабулеи, Лаԥстарха, Мкьалрыԥшь, Ԥсоу рашәара 17 рзы фымцалашарада иаанхоит ҳәа Sputnik иазеиҭарҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзураҿы.

Афымцалашара ырцәахоит асааҭ 11:00 инаркны 16:00 рҟынӡа Гьачрыԥшь астанциа маҷ аремон ахьыҟарҵо азы.

"Амшынеиқәафымцамч" ауааԥсыра рҿаԥхьа аҭамзаара шьҭанаҵоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа