06:39 27 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
62 0 0

Нанҳәа 15 рзы Шәача, Гәбаа адәаҿы имҩаԥысраны иҟоуп абокс азы ашоу Адунеизегьтәи абокс азы ахеилак 58 аконвенциа аҳәаақәа ирҭагӡаны. WBC аверсиала адунеи ачемпион ититул азы еисараны иҟоуп.

АҞӘА, нанҳәа 3 – Sputnik, Ренат Ԥачалиа. Аԥснытәи абоксиор Баҭал Чежьиеи Урыстәылатәи абоксиор Сергеи Кожухари WBC аверсиала адунеи ачемпион ититул азы еисараны иҟоуп.

Баҭал Чежьиа аинформациатә маҵзура Sputnik адырра аиҭеит аиндаҭлараҿы аиааира игар иреитинг акыр ишхало.

"Атурнир аиҿкааҩцәа руаӡәк, сызцықәгыло именеџьерцәа иреиуоу аҭел дысзасит, исирдырит аиндаҭлара арыцхә, аԥҟарақәа. Скомандеи сареи иҳаӡбеит ҳҽалаҳархәырц. Мышқәак ааҵуаны аилаӡара аарышьҭит, снапы аҵазҩит", - иҳәеит Чежьиа.

Аԥснытәи абоксиор Баҭал Чежьиа адунеитә реитинг аҿы 152-тәи апозициаҿ дыҟоуп, Урыстәыла иреиӷьу ажәаҩык дрылахәуп. Ицықәгыло Сергеи Кожухарь адунеи иреиӷьу 89 боксиор дреиуоуп, Урыстәыла иреиӷьу ахәҩык дрылахәуп.

Чежьиа иажәақәа рыла аиааира игар иреитинг акыр иҳаракхоит.

Баҭал Ҷежьиа – ажурнал "Про Бокс" аверсиала ИАРи Аславиан тәылақәеи дырчемпионуп, иахьазы жәантәтәи иқәгыларақәа рҟынтәи жәынтәы иааирала ихиркәшахьеит.

Ихадоу атемақәа