01:36 22 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.03
  • EUR91.34
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Амаҵзуратә офисқәа рҿы агәаранқәа ҟамларц азы Аҵәахбанк атәанчахәқәа рыҭара аграфик аиҭакрақәа аларгалоит.

АҞӘА, цәыббра 1 - Sputnik. Атәанчаҩцәа рмаҵзура ахаҭабзиара аиӷьтәрази абанк аофисқәа рҿы агәаранқәа ҟамларц ази Аԥсны Абанк иҟанаҵаз абжьгарақәа Аҵәахбанк ирықәныҟәараны иҟоуп. Абри атәы аанацҳауеит абанк асаит

Абасала, Аҵәахбанк атәанчахәқәа анаҩсантәи аофисқәа рҿы ирынаҭоит:

  • нанҳәа 31 инаркны Аԥсны Аҵахбанк ахарҭәаагатә офис аҟны абри аҭыӡҭыԥ ала: Гәдоуҭа ақалақь, Чычба имҩа, аҩны 3; 
  • цәыббра 1 инаркны Аԥсны Аҵахбанк ахарҭәаагатә офис аҟны абри аҭыӡҭыԥ ала: Аҟәа ақалақь, Лакоба имҩа, аҩны 4; 
  • цәыббра 2 инаркны Гагра араион Бзыԥҭа аҳабла амикрораион Асԥа аҟны Аԥсны Аҵәахбанк аҩнуҵҟатәи аструктуратә еиҵашара аусура еиҭалагоит;
  • цәыббра 15 инаркны Аԥсны Аҵахбанк ахарҭәаагатә офис аҟны абри аҭыӡҭыԥ ала: Аҟәа ақалақь, Ешба имҩа, аҩны 167.

Иазгәаҭоуп цәыббра 15 инаркны Аҵәахбанк аус зуа акадртә еилазаара амч ала аоперациатә усзуҩцәа рхыԥхьаӡара иацҵахоит, урҭ Аҟәа аофисқәа рҟны атәанчаҩцәа рмаҵзура иадԥхьалахоит.

Егьырҭ ақалақьқәа рҟны Аҵәахбанк аҟәшақәа рҿы атәанчаҩцәа рмаҵзура иадԥхьалоуп аусзуҩцәа зегьы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа