06:34 07 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
22 0 0

Аԥсны аҭыԥантәи ахаланпхгараҭарақәа рахь адепутатцәа алырхуеит ԥшьышықәса рахь знык.

АҞӘА, цәыббра 2 – Sputnik. Абҵарамза 1, 2020 шықәса рзы имҩагахоит аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарақәа рахь алхрақәа. Абри азы аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

"Аҭыԥантәи ахаланапхараҭаратә усбарҭақәа рахь алхразы" азакәан ахәҭаҷ 2 инақәыршәаны депутатс иалхра ҟалоит алхрақәа рыҽнынӡа 25 шықәса ирҭысхьоу, алхратә зин змоу дарбанызаалак.

Алхыҩ Аԥсны датәылауаҩызароуп, иқәра 18 шықәса рҟынӡа инаӡахьазароуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа