23:21 24 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аруаа рморал-психологиатә ҭагылазаашьа агәаҭаразы атактиукатә ҽазыҟаҵара-ҵарақәа рымҩаԥгара аамҭа-аамҭала имҩаԥыслоит.

АҞӘА, цәыббра 10 – Sputnik. Зқьи хәышәҩык инарзынаԥшуа Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ аруаа аԥынгала ԥсихологиатә цәаҳәаҿы астресс раиааира мҩаԥыргеит, абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥган амшын иаԥну аполигон Нагвалоу аҿы. Аԥсихологиатә цәаҳәа ахысраан, аруаа еиуеиԥшым анормативқәеи, иуадаҩу аҭагылазаашьақәеи раан иаԥҵаз 20 рҟынӡа ԥынгыла (ахыцаандақәа, адгьылаҵатә хәыҵсырҭақәа, аҭӡы хыжәжәарақәа у.у.е.) ирхысит.

"Цәаҳәақәак рҿы аруаа "изакәаным абандиттә еиҿкаарақәа" ирҿаҳаит. Иара убасгьы акәылӡтәи транспартиорқәа изҭаиаз аҭабиақәа ирықәсуан, дара урҭ агранатала иҭадырхар акәын", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Аруаа аԥкырақәа ириааиуан иааҟәымҵӡакәа имҩаԥысуаз ахысрақәа, арҭҟәацрақәа, аӡытә ԥынгылақәа , амцакрақәа  рыҟазаараан.

Ихадоу атемақәа