04:39 29 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.86
  • EUR90.46
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Аԥсуа ҳәаахьчаҩцәа аԥҳәыс дааныркылеит аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

АҞӘА, цәыббра 18 – Sputnik. Аԥсны аҵакыраҿы зыҭира ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар лыдбалан Гагра араион Цандрыԥшь аҳаблан инхо аԥҳәыс ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

""Алирика" 28 капсула аԥҳәыс лшәыраҿ иҭан. Иара лыдбалан агәаҭара данахысуаз", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала, Римма Павлова 1973 шықәса рзы ииз, аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз даанкылан.

"Иарбоу ахаҿы идырны закәаншьаҭада аҭиразы иаахәаны иаалгон закәаншьаҭада Аԥсныҟа залагалара ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар", - ҳәа азгәарҭеит Аԥсны ААР аҿы.

Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа