02:20 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аԥснытәи аҳәаала Урыстәыла аҳазалхратә ҵакырахь ахатәхархәаразы 18 шықәса ирҭысхьоу ахаҿы 200 сигареҭ, ма 50 сигара (сигарилла), ма 250 грамм аҭаҭын, ма иарбоу аалыҵқәа ааидкыланы зеиԥш капанла 250 грамм еиҳамкәа ииаигар азин имоуп.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Даҽазныкгьы Аԥснынтә Урыстәылаҟа аҭаҭынаалыҵ контрабандала аиагара ԥыркит Краснодартәи атәылаҿыцә аҟны АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәеи Шәачатәи аҳазалхыҩцәеи ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә аҟны АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

"Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы автомабилтә цәаҳәаҿы даанкылан Аԥсны атәылауаҩ. Атранспорттә хархәага агәаҭараан иаарԥшын амашьына ахыб аҵаҟа амаӡа ҭаҵәахратә ҭыԥқәа шамаз", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Краснодартәи атәылаҿыцә аҟны АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәеи Шәачатәи аҳазалхыҩцәеи ирыԥшааит 730 сигареҭҭра. Уаҳа Урыстәылатәи Афедерациахь залагалара ҟамло даҽа маҭәарк амашьынаҿы ирымбеит.

"Аҭаҭын аалыҵи атранспорт хархәагеи изтәу имхуп апроцессуалтә ӡбара амҩаԥгаразы", - ҳәа азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы.

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы контрабандала асигареҭ ахыгара аҽазышәара еиҳа лассы-лассы иуԥыло еилагароуп. Убас, цәыббра 4 рзы шәачатәи аҳәаахьчаҩцәа иаԥдырҟәҟәааит Аԥснынтә Урыстәылаҟа 1100 ҭра аҭаҭын аалыҵ ахыгара.

Ашықәс иаалагазар абри ахырхарҭала административтә зинеилагаразы 500 ус хацыркуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа