00:12 27 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.44
  • EUR90.45
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1710

Цәыббра 24 рзы Аԥсны Апарламент адепутатцәа цәыббра 24 рзы Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш 27 шықәса ахыҵра ахьӡала азаҭ аҭараз ақәҵара рыдыркылеит.

АҞӘА, цәыббра 28 – Sputnik.  Азаҭ ахь иаҵанакыр алшоит 50-ҩык рҟынӡа ҳуааԥсыра ҳәа иҳәеит апресс-конференциаҿ адепутат Валери Агрба. Макьаназы ишьақәырӷәӷәам ииашаҵәҟьаны заҟаҩ аҵанакуа.

Азаҭ ахь иаҵанакуеит зус ӡбаны иҭаркыз рыдагьы ашьаус зызхацыркугьы ҳәа иҳәеит адепутат.

Агрба игәаанагарала, азаҭ акәша-мыкәша иҟоу ацәажәарақәа ҵаҵӷәык рымам, избанзар иарахьы иаҵанакуам ауаҩшьра, ауаҩы иӷьычра, ақәылара уҳәа ацәгьоура хьанҭақәа.

Ирхырымгац аамҭа абжаранӡа иркьаҿуп аибашьра аветеранцәа.

Адепутат иажәақәа рыла, ареспубликаҿ хышәҩык рҟынӡа абаандацәа ыҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа