05:39 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Зынӡа ауснагӡатә иалахәын 300-ҩык инарзынаԥшуа Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аруаа.

АҞӘА, жьҭаара 6 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аруаа Аԥсны ашьхараҿы иҭадырхеит "аӷа" игәыԥ ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аруаа иаадырԥшит "аӷа" илагер ахьыҟаз аҭыԥ аполигон Ҵабал аҿы, акоординатқәа еимадаратә хархәагала акомандаҟаҵаратә пункт ахь инашьҭын.

Алагер иаарласны иакәшан. "Аӷа" дҭархан ҳаамҭазтәи атехникатә хархәагақәа рыла, аԥшыхәратә комплекси, аимадаратә хархәага (КРУС) "Стрелеци" налаҵаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа