16:46 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.55
  • EUR91.26
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Аҭиразы закәаншьаҭада аҳәаа амашьына ахыгара аҽазышәара ашьҭахь ашьаус хацыркуп 2 миллион мааҭ рҟынӡа аҳазалхратә шәахтә ашәара аҽацәхьакразы.

АҞӘА, жьҭаара 9 - Sputnik. Аԥснынтәи аамҭала Урыстәылаҟа иалагалаз, аԥснытәи аномерқәа змаз автомашьына "BMW-550" закәаншьаҭада аҭира аԥырҟәҟәаауп Шәача ақалақь аҿы ҳәа аанацҳауеит Шәачатәи аҳазалхра апресс-маҵзура.

Автомобиль аамҭала Урыстәыла аҵакырахь инаган 2018 шықәса рзы аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала Аԥснынтәи. Аамҭалатәи алагалара аҿҳәара ҳәа ишьақәыргылан 2018 шықәса ԥхынҷкәынмза.

Аха ишьақәыргылаз аҿҳәаразы автомобиль ЕАЕС аҵакыра иалгамызт, аҳазалхратә закәанԥҵара еилаганы даҽа хаҿык ахархәараз иҭан. Автомобиль "BMW 550" 2020 шықәса хәажәкыразы Шәача игәаҭан, ирбаандаҩу атранспорт хархәагақәа ахьдыргыло ахь инаган.

Абас ала, аҳәаанырцә автомашьына ахархәараз аҭакзыԥхықәу аҳазалхратә усбарҭақәа ижьеит, уи ала аҳазалхратә шәарақәагьы иҽрыцәхьеикит.

Ишәамыз аҳазалхратә шәарақәа 2 206 551 мааҭ инаӡоит. Ашьаус хацыркуп УА АЗ ахәҭаҷ 194 ахәҭа 1 инақәыршәаны.

Шәачатәи аҳазалхыҩцәа аусурақәа мҩаԥыргоит аҳәаанырцә транспорт хархәага аамҭала алагалара аԥҟарақәа реилагара аԥкразы.

Ихадоу атемақәа