21:47 02 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.62
  • EUR91.31
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аԥҳәыс Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аиасра лыгәҭакын Урыстәыла Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа данааныркылоз.

АҞӘА, абҵара 13- Sputnik. Афедералтә ҩаӡараҟны изышьҭаз Урыстәыла атәылауаҩԥҳәыс Аԥсны аҳәааҿы дааныркылеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Аԥҳәыс даанкылан апаспорт агәаҭараан Аԥснынтәи Урыстәылаҟа даниасуаз. Азинеилагаҩ дрырҭеит илышьҭазааз аусбарҭа – Урыстәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистррахь.

Уаанӡа аҳәамҭа ҟаҵан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы даанкылоуп ҳәа Аԥсны атәылауаҩ, анаркотикатә маҭәашьарқәа рыҟаҵара, рыҭира, рынашьҭра закәаншьаҭада имҩаԥызгоз.

Аусбарҭа апресс-маҵзура иазгәанаҭоит 2020 шықәса аҩнуҵҟала аҳәынҭқарратә ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥ аҿы иаарԥшын 80-ҩык инарзынаԥшуа афедералтә, жәларбжьаратә, ҳәынҭқаррабжьаратә шьҭазаара змаз.

Ихадоу атемақәа