Афедералтә ҩаӡараҟны изышьҭаз Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсны аҳәааҿы дааныркылеит

© SputnikГраница
Граница  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥҳәыс Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аиасра лыгәҭакын Урыстәыла Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа данааныркылоз.

АҞӘА, абҵара 13- Sputnik. Афедералтә ҩаӡараҟны изышьҭаз Урыстәыла атәылауаҩԥҳәыс Аԥсны аҳәааҿы дааныркылеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Наручники  - Sputnik Аҧсны
Урыстәыла зегьы изышьҭаз Аԥсны атәылауаҩ даанкылоуп аҳәаахьчарҭа "Адлер" аҿы

Аԥҳәыс даанкылан апаспорт агәаҭараан Аԥснынтәи Урыстәылаҟа даниасуаз. Азинеилагаҩ дрырҭеит илышьҭазааз аусбарҭа – Урыстәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистррахь.

Уаанӡа аҳәамҭа ҟаҵан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы даанкылоуп ҳәа Аԥсны атәылауаҩ, анаркотикатә маҭәашьарқәа рыҟаҵара, рыҭира, рынашьҭра закәаншьаҭада имҩаԥызгоз.

Аусбарҭа апресс-маҵзура иазгәанаҭоит 2020 шықәса аҩнуҵҟала аҳәынҭқарратә ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥ аҿы иаарԥшын 80-ҩык инарзынаԥшуа афедералтә, жәларбжьаратә, ҳәынҭқаррабжьаратә шьҭазаара змаз.

Ажәабжьқәа зегьы
0