05:10 07 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (233)
22 0 0

Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик алагалан абҵара 15 рзы.

АҞӘА, абҵара 20 - Sputnik. Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ф-сааҭк рҟынтәи ԥшь-сааҭк рҟынӡа иркьаҿуп абҵара 21 инаркны ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ҿыц (абҵара 21 инаркны)
Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ҿыц (абҵара 21 инаркны)

Атәыла афымццамчсистема аидара аҵхра алыршахеит закәаншьаҭада ацәаҳәақәа рҽахьаԥыршьуаз аҭыԥқәа раарԥшра ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Аграфик ҿыц азинмчра аиуеит абҵара 21 асааҭ 0.00 инаркны.

Закәаншьаҭада ацәаҳәақәа рҽаԥшьрақәа раарԥшразы акомиссиа аусура ԥхьаҟагьы иацҵахоит ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (233)

Ихадоу атемақәа