Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ркьаҿуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЛампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик алагалан абҵара 15 рзы.

АҞӘА, абҵара 20 - Sputnik. Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ф-сааҭк рҟынтәи ԥшь-сааҭк рҟынӡа иркьаҿуп абҵара 21 инаркны ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ҿыц (абҵара 21 инаркны)
Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ркьаҿуп - Sputnik Аҧсны
Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ҿыц (абҵара 21 инаркны)

Атәыла афымццамчсистема аидара аҵхра алыршахеит закәаншьаҭада ацәаҳәақәа рҽахьаԥыршьуаз аҭыԥқәа раарԥшра ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Аграфик ҿыц азинмчра аиуеит абҵара 21 асааҭ 0.00 инаркны.

Закәаншьаҭада ацәаҳәақәа рҽаԥшьрақәа раарԥшразы акомиссиа аусура ԥхьаҟагьы иацҵахоит ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа.

Ажәабжьқәа зегьы
0