05:55 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (179)
15 0 0

Аҟазауаа изларҳәо ала Аԥсны иахьаҵанакуа афымцаҳақәа акыр иажәхьеит, ирықәу аидара рзышьҭыхуам.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 9 – Sputnik. Афымцеихшарҭа 110/10 Гәдоуҭа аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥысра иахырҟьаны аԥшьаша, ԥхынҷкәын 10 рзы фымцалашарада иаанхоит, ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Аремонттә усурақәа мҩаԥыслоит асааҭ 11:00 инаркны 16:00 рҟынӡа, ари аамҭазы афымцеихшарҭа аҟнытә алашара зауа афымцалашарада иаанхоит, аҳәоит адырраҭараҿы.

"Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада Михаил Логәуа иҳәахьан Аԥсны аенергетикатә усхк апроблема комплексла аӡбара ԥшь-миллиардк рҟынӡа аԥара аҭахуп ҳәа.

 

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (179)

Ихадоу атемақәа