03:40 18 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны АҶА ахь адырра ҟаҵан асааҭ 17:00 рзы, аиқәырхаратә гәыԥ Риҵа аӡиа азааигәара аплантә дҵа анагӡаразы аҽазыҟаҵарақәа анымҩаԥыргоз.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 – Sputnik. Автомашьына "Honda" Сталин иҩнахьы игоу амҩаҟны, аӡиа Риҵа азааигәара аҿҟьара иагеит, аӡәы иԥсҭазаара далҵит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Уи аԥхьа аиқәырхаратә гәыԥ Риҵа аӡиа азааигәара аплантә дҵа анагӡаразы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргаразы рҭыԥ алырхит. 17:00 сааҭ рзы аиқәырхәаҩцәа амашәыр шыҟалаз азы адырра роуит.

  • Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
    © Foto / МЧС РА
  • Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
    © Foto / МЧС РА
1 / 2
© Foto / МЧС РА
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП

Амашьына ԥшьҩык ҭатәан, хҩык амашьына аҭыԥара рылшеит аӡиа Риҵа иалаҳаанӡа.

Аӡәы амашьына аҭыҵра дахьымӡеит. Иара Гәдоуҭатәуп. Аҭыԥахь инеит АҶА аӡхәыҵалацәа, дара амашьына аӡиа иҭыргеит. Зыԥсҭазаара иалҵыз иԥсыбаҩ иҭынхацәа ирыҭоуп.

Ихадоу атемақәа