09:47 20 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.72
  • EUR89.21
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (191)
13 0 0

Аҳауатә цәаҳәа "Ԥсоу 220" аҟынтә афымцалашара роуеит Аҟәа ақалақь инаркны Аԥсны мраҭашәаратәи ахәҭа Ԥсоунӡа иҟоу ахархәаҩцәа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 - Sputnik. Аԥсны абжеиҳарак лашарада иаанхеит аҳауатә цәаҳәа "Ԥсоу 220" аҿы авариа иахҟьаны ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Авариа абна абылрақәа ирыхҟьазар ҟалап ҳәа агәҩара ыҟоуп.

Асааҭ 07.04 рзы аҳауатә цәаҳәа "Ԥсоу 220" алашара авариала ицәеит. Авариа Гагра араион аҿы аҭыԥ змоу абна абылрақәа ирыхҟьазар ҟалап ҳәа агәҩара ыҟоуп", - ҳәа азгәаҭоуп адырраҭараҿы.

Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит ажьырныҳәа 4 рзы ашьхарақәа рҿы, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит. Ажьырныҳәа 7 рзы, ахәылбыҽха адырра ҟаҵан Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, 150 метра инареиҳаны ҳәа. АҶА амцарцәаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи аҩнқәа амца рымкырц аус руеит, аха макьана амца арцәара рылымшацт.

Аҳауатә цәаҳәа "Ԥсоу 220" аҿы авариа аԥыхразы АУН "Амшынеиқәафымцамч" амчқәа зегь нашьҭуп.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (191)

Ихадоу атемақәа