07:13 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)
23 0 0

Алада Ешыра ақыҭан абнабылрақа ахьыҟалаз аҭыԥ ахь ицеит Аҟәа қалақь амцарцәара-еиқәырхаратә ҟәша иатәу амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 - Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа араион аҿы абнара амца акит асабша, ажьырныҳәа 9 рзы ҳәа Sputnik акорреспондент Аԥсны АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа.

Иара убасгьы иара иҳәеит абылра ахьыҟалаз аҭыԥ ахь Аҟәа қалақь амцарцәара-еиқәырхаратә ҟәша иатәу амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба шнеиз. Амца иамҽханакыз аҭыԥ шаҟа ыҟоу макьана еилкаам.

Аҟәа алҩа ахуп.

Мчыбжьқәак ҵуеит Аԥсны АҶА атәыла еиуеиԥшым араионқәа рҿы амца иаҿагыланы иқәԥоижьҭеи. Аҭагылазаашьа хаҭала хылаԥшра аиҭоит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

Зегь реиҳа аҭагылазаашьа ахьшәарҭаз Гагра араион аҿоуп, ажьырныҳәа 8 рзы уа амца аҩнқәа ирзааигәахеит, аха АҶА аусзуҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи еицхырааны амца ааныркылеит. Убри аан Жәкәаратәи аҩхааҟны абна макьана абылра иаҿуп.

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Ихадоу атемақәа