12:33 26 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.86
  • EUR91.15
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (991)
29 0 0

Аковидтә уснагӡатәқәа рыҿҳәара анахаразы аусдҵа инапы аҵеиҩуеит Атәыла ахада, Акоординациатә штаб аӡбра ашьаҭала.

АҞӘА, ажьырныҳәа 11 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аӡбра аднакылеит аԥкыратә уснагӡатәқәа жәабран 15 рҟынӡа рыҿҳәара инахазарц, ҳәа аалыцҳауеит аҭыԥ аҟынтәи ҳкорреспондент.

Аԥсны акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы адҵа атәыла ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵеиҩит абҵара 24 рзы, уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара ажьырныҳәа 12-нӡа инахан.

Аусдҵа анапы аҵаҩын Акоординациатә штаб аӡбра шьаҭас иҟаҵаны.

Ажьырныҳәа 12 рҟынӡа ашколқәа, ахәыҷбаҳчақәа русура аанкылан, иԥкын амассатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара, акультура аусбарҭақәа русура.

Араионқәа рхадарақәа еиҿыркаараны ирыдын есыҽнтәи арзҩыдаратә усурақәа ауаажәларратә транспорт аҿы рымҩаԥгара, атранспорт арныҟәцаҩцәа асабрадақәа рҿазароуп, амедицинатә напхаҵақәа ныҟәыргозароуп, иара убасгьы иҟалом ахыхьчага зхы иазмырхәо апассаџьырцәа рныҟәгара ҳәа азыӡбан.

Ауаажәларратә крыфарҭақәа ирабжьган робиектқәа ртәарҭақәа 50 процент рхы иархәаны атәылауаа рымаҵура иазку аишәақәа рыбжьара асоциалтә дистанциа (1,5 метра) рыбжьаҵарац, амаҵ зуа аусуҩцәа хаҭалатәи ахыхьчагақәа (амедицинатә сабрадақәеи амедицинатә напҭарҧақәеи) рхархәаразы аҭаххарақәа ирықәныҟәаларазы.

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (991)

Ихадоу атемақәа