19:20 05 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (29)
910

Очамчыра араион х-қыҭак рҟны амцакрақәа аҭыԥ рыман, абылрақәа аҩнқәеи абаҳчақәеи ашәарҭара иҭанаргылеит.

АҞӘА, жәабран 14-Sputnik. Очамчыра араион аиқәырхара- абылрацәыхьчаратә ҟәша аусзуҩцәа аԥсабаратә амцакрақәа дырцәеит Мықә, Лашькьындар, Аҽгуара ақыҭақәа рҟны, абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Амца зыцраз абнақәа рзеиԥш ҵакыра 60 гектар иреиҳан.

Аҩнқәеи абаҳчақәеи ашәарҭара рызҭоз амцакрақәа дырцәеит 20-ҩык амцарцәаҩцәа. Амцакрақәа рахь анеира ахьыуадаҩыз иахҟьаны напышьашәала амца дырцәон. Амцашьаҭақәа зегьы аԥыхуп.

60 гектар иназынаԥшуа аԥсабаратә амцакрақәа ырцәоуп Очамчыра араион

Аԥсны иахьаҵанакуаз 2020 шықәса ԥхынҷкәынмза анҵәамҭази 2021 шықәса ажьырныҳәамзази абнарақәа рҟны абылрақәа рацәан, амцақәа рхы ркуан аамҭак иалагӡаны араионқәа зегьы рҿы.

Аԥсны АҶА аԥшьгамҭала абнақәа рымцакра азԥхьагәаҭарази аҭагылазаашьа ахылаԥшрази Аԥсны аусбарҭабжьаратә гәыԥ аԥырҵараны иҟоуп. Абри азы адырра ҟаҵан ажьырныҳәа 25 рзы. Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра иазԥхьагәанаҭоит Аекологиаз аилак, Абнанхамҩа аусбарҭа, АУН "Амшынеиқәафымцамч", араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рахь абри аҩыза ажәалагала аҟаҵара.

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (29)

Ихадоу атемақәа