10:20 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра (77)
15 0 0

Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра есыҽны имҩаԥыргоит агәаҭарақәа, акриптовалиута аиуразы ахархәагақәа раарԥшразы, иара убасгьы ирхылаԥшуеит уаанӡа афымцацәаҳәа иаҿыгаз амаининг-фермақәа.

АҞӘА, хәажәкыра 10 - Sputnik. Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аекономикатә шәарҭадареи акорупциа аҿагылареи рзы Аусбарҭа аусзуҩцәеи, "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнакцәеи, араионтә хадарақәа рҿы еиҿкаау акомиссиақәеи 230 рҟынӡа аус зуаз маининг-аппарат русура ааныркылеит. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Афымцацәаҳәақәа ирҿыхуп 8 обиектк.

Аусбарҭа  апресс-маҵзура ишаанацҳауа ала, уаанӡа иаанкылаз аобиектқәа фба зтәыз рхала ахархәагақәа ықәыргеит. Зынӡа ареидтә гәаҭарақәа раан 186 обиект еиҭагәаҭан. Уа еилагара ҳәа акгьы азгәаҭамызт.

Уаанӡа амҳәыр зықәҵаз аобиектқәа рҿы атрансформаторқәа ҩба ықәган, урҭ аобиектқәа русура ахьаанырымкылаз азы. Атрансформаторқәа "Амшынеиқәафымцамч" аҵәахырҭахь инаган.

Аԥсны рашәара 1 аҟынӡа акриптовалиута аиуразы ауснагӡатәқәа ԥкуп, аамҭала атәылахь ахархәагақәа ралагалара ҟалом.

Атемақәа:
Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра (77)

Ихадоу атемақәа