Аԥсны афымцамч иахьатәи аамҭазы иақәу аидара хьанҭа еиҳарак изыхҟьо акриптовалиута аиуразы амаининг аус ахьауа ауп, убри аан ари аусхкы амҩаԥгаразы азин ыҟам 2021 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

аматериалқәа
Аамҭа алхра
Даҽа 20 материал
  • Мчыбжьык иалагӡаны
  • Мызкы иалагӡаны
  • Шықәсык иалагӡаны
  • Аамҭа зегьы иалагӡаны
Ажәабжьқәа зегьы
0