18:05 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

2020 шықәса ԥхынҷкәынмзазы Аҟәа аӡымҩангага ҿыцқәа шьҭарҵеит, амагистралтә ҳақәа ирԥыршьит.

АҞӘА, хәажәкыра 15 - Sputnik. Аҟәа ақалақь агәы хәажәкыра 15 асааҭ 18:00 рҟынӡа ӡыда иаанхоит ҳәа адырра ҟанаҵоит аҳҭнықалақь ахадара.

Аӡаанкылара амҩақәа Амҷба-Басариа реихысырҭаҿы иҟалаз аӡымҩангага-ҳа аҿы авариа иахҟьеит.

"Аӡыканал" аҭамзаара шьҭанаҵоит ауадаҩрақәа рзы.

Ихадоу атемақәа