00:05 18 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.55
  • EUR90.46
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

"Иаку" абилеҭ – атранспорттә хкқәа зегьы аҵаркны аныҟәара амаршрут зегьы азы транспорттә документк аахәара алнаршоит.

АҞӘА, хәажәкыра 26 - Sputnik. 2021-тәи акурорттә сезон азы Урыстәылатәи арегионқәа рҟынтәи Аԥсныҟаи шьҭахьҟаи "иаку" абилеҭ аҭира иалагеит ҳәа аанацҳауеит АНО "Иаку атранспорттә дирекциа" асаит.

Уажәазы аиҿкаара аҽазыҟанаҵоит амультимодальтә пассаџьыртә мҩаԥгара аиҭахацыркра ҳәа арадио Sputnik иазеиҭалҳәоит "Иаку атранспорттә дирекциа" апресс-маӡаныҟәгаҩ Викториа Шестакова.

"Иаку" абилеҭ иармариоит алогистикатә процессқәа зегьы, иацхраауеит атуристцәа рзы акрызҵазкуаны ишьо аамҭа аркьаҿра", - лҳәоит Шестакова.

Атуристцәа мҩаныргоит Адлер аихамҩатә вокзали Шәача аҳаиртә баӷәазеи рҟны аҽа транспортк ахь ииаганы мшаԥы 30 инаркны цәыббра 30 рҟынӡа Аԥсны ақалақьқәа: Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Аҟәа рахь. Абилеҭ ахархәара ауеит Адлертәи аихамҩатә вокзал аҟынӡа дәыӷбала аара, нас Аԥсныҟа автобусла ацара аиԥш ҳаирпланла Шәачанӡа аара, нас Аԥсныҟа автобусла ацара аформақәа рыла.

Аԥсуа-аурыс ҳәаа ахысраан апассаџьыр апаспорттә гәаҭара апроцедура дахысуеит. Автобус атуристцәа агәаҭара-аушьҭырҭатә пункт аҟынӡа инанагоит. Апроцедура иахысыз Аԥсны аҵакыраҿтәи аангыларҭаҿы ирзыԥшу автобус ахь инеины рымҩа иацырҵоит.

"Иаку" абилеҭ "адәыӷба + автобус" аахәара ауеит аихамҩатә вокзалқәа ркассаҿы аиԥш ИАЕ "РЖД" асаит аҿы. Абилеҭ "аҳаирплан + автобус" аахәара алшоит Атранспорттә клирингтә палата амаҵзуратә ҳаҿы.

Ахәԥса: Шәача – Гагра – 458 мааҭ., Шәача – Пицунда – 506 мааҭ., Шәача — Гәдоуҭа – 582 мааҭ., Шәача –Афонҿыц – 657 мааҭ., Шәача – Аҟәа – 707 мааҭ.

"Иаку" абилеҭ – атранспорттә хкқәа зегьы аҵаркны аныҟәара амаршрут зегьы азы транспорттә документк аахәара алнаршоит. Аԥсныҟа "иаку" абилеҭ ала аара алыршоуп 2017 шықәса раахыс.

Ихадоу атемақәа