05:08 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Амцарцәара иалахәын Гәдоуҭа ақалақь амцарцәаратә хәҭақәа ԥшьба, Гәылрыԥшь араион амцарцәаратә хәҭақәа ҩба.

АҞӘА, мшаԥы 5 - Sputnik. Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА асаит.

Мшаԥы 5 азы Гәдоуҭа араион Бамбора ақыҭан уаҩ дызхымыз аҩны амца акит. Абылра шыҟалаз азы адырра ҟаҵан асааҭ 03. 26 минуҭ рзы. Амцарцәаратә машьынақәа аннеи ахыб зегьы амца акхьан.

  • Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
  • Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
  • Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
  • Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
1 / 4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит

Амцарцәара иалахәын Гәдоуҭа ақалақь амцарцәаратә хәҭақәа ԥшьба. Аҩны хәҭак блит, аӡәгьы ааха имоуит.

Мшаԥы 4 рзгьы аҽа ҩ-былрак аҭыԥ рыман. Гәдоуҭа араион Приморское ақыҭан аҩнеихагыла амца акит. Абри азы Аԥсны АҶА ахь адырра ҟаҵан асааҭ 14:41 минуҭ рзы. Амцарцәаҩцәа ирылшеит уадак ада егьырҭ реиқәырхара. Аӡәгьы ааха имоуит.

Иара убри аҽны, мшаԥы 4 рзы Гәылрыԥшь араион Цҟыбын ақыҭан ахатәы ҩнеихагыла амца акит. Амцарцәаҩцәа рахь адырра ҟарҵеит асааҭ 14:58 минуҭ рзы. Гәылрыԥшь араион амцарцәаратә хәҭақәа ҩба ирылшеит аҩны ахыб ада аиқәырхара. Араҟагьы ԥсыҭбара ҟамлеит.

Ихадоу атемақәа