09:07 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Игор Адлеиба мшаԥы 17 азы Екатеринбург имҩаԥысуа "Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз" аҟны аринг аҿы дицықәгылараны дыҟан Владикавказтәи аспортсмен Георги Челохсаев.

АҞӘА, мшаԥы 5 – Sputnik, Бадри Есиава. Игор Адлеиба Екатеринбург имҩаԥысуа "Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз" аҟны аринг аҿы ицындаҭлоз инапы аԥҵәара иахҟьаны аринг ахь дызнеиуам, абри атәы ааицҳауеит абоксиор именеџьер Артур Адлеиба.

"Апромоутертә еилахәыра адырра ҟанаҵеит Игор "Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз" аҟны аринг аҿы ицындаҭлоз инапы ԥҵәеит ҳәа. Макьаназы зыла дрыԥсахуа еилкаам. Екатеринбург аиндаҭлара хада усгьы имҩаԥысраны иҟоуп", - иҳәеит иара.

Игор Адлеиба - WBO аверсиала аҿар рыбжьара адунеи ачемпион, Аԥсны изныкымкуа ачемпион, Урыстәылатәи Афедерациаҿы жәларбжьаратәи атурнирқәа риааиҩ, кикбоксинг (фул контакт) азы адунеи Ахраҿа занашьоу, Урыстәыла аспорт азҟазарахь акандидат.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа