04:00 25 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.33
  • EUR86.33
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1301)
9 0 0

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15006-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14025-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 226-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 17 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа акоронавирустә инфекциа ауааԥсыра рацәыхьчаразы антиковидтә уснагӡатәқәа рзы аусдҵа ҿыц инапы аҵеиҩит, аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Адокумент атекст инақәыршәаны Аԥсны лаҵара 13 инаркны азин ыҟоуп ачарақәа, аныҳәақәа уҳәа амассатә уснагӡатәқәа ақьафурҭақәа, абанкеттә залқәа, азеиԥшкрыфарачара аобиектқәа рҿы рымҩаԥгара, иара убасгьы азин ыҟоуп аусутә, аспорттә, агәмырҿыӷьратә уҳәа егьырҭ ауснагӡатәқәа иарку аобиектқәа рҿы рымҩаԥгара.

Иара убри аан иарку аобиектқәа рҿы арҭ ауснагӡатәқәа рымҩаԥгара алыршахароуп Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра ишьақәнарӷәӷәаз асанитар-гигиенатә нормақәеи аԥҟарақәеи инарықәыршәаны.

Атәылауаа ирабыжьгоуп:

Азин ыҟам ауаажәларратә транспорт аҿы апассаџьырцәа сабрадада рныҟәгара, амашьына аԥсҟы зку сабрадада рыҟазаара. Аҭыԥантәи анапхгараҭарақәа есыҽны апрофилактикатә рзҩыдаратә уснагӡатәқәа мҩаԥыргалароуп ауаажәларратә зеиԥш транспорт аҩныҵҟа.

Ареспублика афатәаалыҵтә, ақыҭанхамҩатә, ацәамаҭәатә џьармыкьақәа рҿы мчыбжьык ахь знык еиҵамкәа апрофилактикатә рзҩыдаратә уснагӡатәқәа мҩаԥгалатәуп. Аҭиҩцәа зегьы асабардақәа ныҟәыргозар ауп. Абарҭ рҩызцәа аҭахрақәа ыҟоуп абылтәыҭаҭәарҭатә обиектқәа, ааглыхратә хыбрақәа рҿгьы.

Аԥсны аҵара аминистрра аусдҵа аҭоуп аҵарашықәс нҵәаанӡа аус зуа ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәии усҳәарҭақәа ахылаԥшра рырҭаларц асанитартә ԥҟарақәа ишрықәныҟәо азы. Иара убасгьы аҵаратә усҳәарҭақәа еиқәыршәалатәуп арзҩыдагатә хархәагақәа рыла.

Агәабзиарахьчара аминистрра анапы ианҵоуп атәыла ахадеи Аминистрцәа реилазаареи алаҵаҟаҵара шымҩаԥысуазы адыррақәа рнаҭаларц.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1301)

Ихадоу атемақәа