05:47 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Апромоушен-еилахәыра Gazfight абокс азы еиҿнакааз Урыстәыла ачемпион ититул азы аиндаҭлара далахәын аԥсуа боксиор Баҭал Ҷежьиа.

АҞӘА, лаҵара 22 - Sputnik. Урыстәылатәи абоксиор Олег Мисиуреи атехникатә нокаут ала аиааира игеит аԥснытәи абоксиор Баҭал Ҷежьиеи иареи реиндаҭлараҿы.

Ахԥатәи араунд аҟны Чежьиа нокдаун дышьҭын, аха агылара илшеит. Аԥсуа боксиор аринг адаҷқәа дыбжьарӷәӷәан, Мисиура Чежьиа ҩынтә иӷәӷәаны дисит. Чежьиа аҩынтә раан данкаҳа ашьҭахь, аиндаҭлара ацҵара илымшеит.

Аԥснытәи абоксиор Баҭал Ҷежьиа урыстәылатәи ареитинг аҿы 116-тәи апозициаҿ дыҟоуп. Индаҭлоз ари ареитинг аҟны 140-тәи аҭыԥ анникылоит.

Иахьазы иқәгыларақәа 12 рҟынтәи жәынтә иааирала ихиркәшахьеит, знык даҵахахьеит, ҩынтә еиҭахарала. Ажурнал "Про Бокс" аверсиала ИАРи аславиан тәылақәеи дырчемпионуп.

Ихадоу атемақәа