23:54 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

1985 шықәсазы ииз аҳәааеилагаҩ даанкылан аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" автомобилтә цәаҳәаҿы Урыстәылантәи Аԥсны даналалоз.

АҞӘА, рашәара 16 - Sputnik. Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҟны Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа Аԥсны алалараан дааныркылеит афедералтә шьҭазаара змаз ахаҵа. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҟны Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Иара иҽырцәихьчон Урыстәыла Ашьаустә Закәанеидкыла ахәҭаҷ 264.1 инақәыршәаны (атранспорт хархәага ижәны аԥсҟы кны амҩатә ныҟәара аԥҟарақәа реилагара) иқәҵаз аусурақәа.

Иаанкылаз ахаҿы азинхьчаратә усбарҭақәа дрыҭан, иганахьала ԥхьаҟатәи апроцессуалтә уснагӡатәқәа рымҩаԥгаразы.

Ихадоу атемақәа