21:52 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Аруаа-амедикцәа аҵара-ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит ахәцәа аибашьыга машьынақәа рҟынтәи рҭыгарази "аӷа" амассатә ҭархага абџьар ихы ианаирхәа ашьҭахь ацхыраара рыҭарази.

АҞӘА, рашәара 24 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ амедицинатә ҟәшақәа рыррамаҵзурауаа аполигон Нагвалоу аҿы аҽазыҟаҵара ҷыдақәа мҩаԥыргоит атактикатә медицина амза аҩнуҵҟа иҭагӡаны ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Амедусзуҩцәа "ахәцәа" рыдкылареи реихшареи, актәи амедицинатә цхыраара рыҭареи мҩаԥыргоит азеиԥшеибашьратә ҭагылазаашьа иауыршәаны ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Аруаа-амедикцәа аҵара-ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит ахәцәа аибашьыга машьынақәа рҟынтәи рҭыгарази "аӷа" амассатә ҭархага абџьар ихы ианаирхәа ашьҭахь ацхыраара рыҭарази.

Аҽазыҟаҵарақәа раан ахархәара рымоуп ҳаамҭазтәи амедицинатә цхыраагӡақәа – авакуумтә гәабан "Кокон", адефибриллиатор ДФР-02, апациентцәа рҭагылазаашьа хылаԥшра азҭо ахархәага МПР "Тритон" аиԥш иҟоу рыла. 

Иааидкыланы аҽазыҟаҵарақәа ирылахәуп зықьҩык рҟынӡа аррамаҵзурауаа, ахархәара рыҭоуп 150 ак иҷыдоу арратә техника – ацхыраара ласы автомашьынақәа УАЗ, "ГАЗель".

Ихадоу атемақәа