17:27 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Челиабинскынтәи ԥсшьара иааз атурист Михаил Нестеров Гагра амшын аҿы дӡааҟәрылеит рашәара 17 рзы, уи ишьҭаз аиқәырхаҩцәа рус аруадаҩуан амшын ацәқәырԥара бааԥси аӡы ахьыхәашьызи.

АҞӘА, рашәара 25 - Sputnik. Гагра амшын аҿы иӡааҟәрылаз атурист иԥсыбаҩ рыԥшааит иахьа ашьыжь апансионат "Енергетик" азааигәара ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА. 

1973 шықәсазы ииз Челиабинск атәылауаҩ Михаил Нестеров Гагра амшын аҿы дӡааҟәрылеит рашәара 17 рзы, уи ишьҭаз аиқәырхаҩцәа рус аруадаҩуан амшын ацәқәырԥара бааԥси аӡы ахьыхәашьызи.

Аԥснытәи аиқәырхаҩцәа аԥсыбаҩ рбеит ашьыжь асааҭ 9:20 рзы, Аԥсныҟа иааны иҟоу иуацәа дрырҭеит, дара уи дырдырит.

Ихадоу атемақәа