01:17 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (271)
22 0 0

Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара есышықәса аизҳара иаҿуп. "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла сынтәатәи арбагақәа акырӡа еиҳауп ҵыԥхтәи аԥхынра арбагақәа раасҭа.

АҞӘА, рашәара 24 – Sputnik. Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара амчхара азымхара иахҟьаны Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит рашәара 28 асааҭ 00:00 инаркны, абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".

Аграфик инақәыршәаны, алашара дырцәалоит уахынла ҩ-сааҭк. Иазгәаҭоуп аграфик шеиқәыршәо аԥсшьаратә аамҭа шыҟоу ҳасаб азуны.

© Sputnik / Леон Гуния
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит

АУН "Амшынеиқәафымцамч" аиҳабы Михаил Логәуа иажәақәа рыла, уахыки-ҽнаки 1500 киловатт сааҭ аҽҭагӡаразы иахьа ф-сааҭк афымцалашара арцәара аграфик алагалазар ахәҭоуп. Логәуа дшахәаԥшо ала Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцамч аашьҭра аҭаххоит 2021 шықәса абҵарамза инаркны.

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла, Аԥсны афымцацәаҳәақәа ажәит, рҭагылазаашьа нагарҭа амамкәа ибааԥсуп.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (271)

Ихадоу атемақәа