Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит

CC0 / / Лампочки
Лампочки - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара есышықәса аизҳара иаҿуп. "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла сынтәатәи арбагақәа акырӡа еиҳауп ҵыԥхтәи аԥхынра арбагақәа раасҭа.

АҞӘА, рашәара 24 – Sputnik. Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара амчхара азымхара иахҟьаны Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит рашәара 28 асааҭ 00:00 инаркны, абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".

Аграфик инақәыршәаны, алашара дырцәалоит уахынла ҩ-сааҭк. Иазгәаҭоуп аграфик шеиқәыршәо аԥсшьаратә аамҭа шыҟоу ҳасаб азуны.

© Sputnik / Леон Гуния Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.06.2021
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагоит

АУН "Амшынеиқәафымцамч" аиҳабы Михаил Логәуа иажәақәа рыла, уахыки-ҽнаки 1500 киловатт сааҭ аҽҭагӡаразы иахьа ф-сааҭк афымцалашара арцәара аграфик алагалазар ахәҭоуп. Логәуа дшахәаԥшо ала Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцамч аашьҭра аҭаххоит 2021 шықәса абҵарамза инаркны.

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла, Аԥсны афымцацәаҳәақәа ажәит, рҭагылазаашьа нагарҭа амамкәа ибааԥсуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0