01:53 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
24 0 0

Амашәыр иахҟьаны адәыӷба ааха аиуит, аныҟәара аанкылоуп аамҭалатәи алокомотив Адлер аҟынтәи иааргаанӡа.

АҞӘА, рашәара 26 - Sputnik. "Москва-Аҟәа" адәыӷбеи Гагра араион иахьаҵанакуа аихамҩаҿы аус зуаз атрактори еиҿаст, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Ахҭыс ҟалеит рашәара 26, асааҭ 16:45 рзы.

Иазгәаҭоуп, апассаџьырцәа аӡәгьы ааха шырмоуз, адәыӷба арельсқәа ирықәымҟьеит, аха аныҟәара аанкылахеит ҳәа.

Амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥаҟны иааԥмырҟьаӡакәа аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

Ихадоу атемақәа