17:34 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
8 0 0

"Москва-Аҟәа" адәыӷбеи Гагра араион иахьаҵанакуа аихамҩаҿы аус зуаз аекскаватори риҿасра иахҟьаны адәыӷбақәа "Аҟәа-Санкт -Петербург", "Гагра-Тҟәаԥс" рныҟәара аанкылан.

АҞӘА, рашәара 27 - Sputnik. Аԥсны аихамҩа шьақәыргылоуп, адәыӷбақәа рныҟәара хацыркуп рашәара 27 рзы, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

"Гагра иаанкылан адәыӷбақәа "Москва-Аҟәа", "Гагра-Тҟәаԥс". Гәдоуҭа иаанкылар акәхеит адәыӷба "Аҟәа-Санкт -Петербург". Апассаџьырцәа аӡрыжәтә рызнаган, аҭыԥаҟны иҷаԥшьон АҶА аусзуҩцәа 20-ҩык, аҳақьымцәа, амцарцәаратә машьынақәа,", - рҳәоит аусбарҭаҿы.

"Москва-Аҟәа" адәыӷбеи Гагра араион иахьаҵанакуа аихамҩаҿы аус зуаз атрактори еиҿаст. Ахҭыс ҟалеит рашәара 26, асааҭ 16:45 рзы.  Амашәыр иахҟьаны адәыӷба ааха аиуит, аныҟәара аанкылоуп аамҭалатәи алокомотив Адлер аҟынтәи иааргаанӡа.

Иазгәаҭоуп, апассаџьырцәа аӡәгьы ааха шырмоуз, адәыӷба арельсқәа ирықәымҟьеит, аха аныҟәара аанкылахеит ҳәа. Амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥаҟны иааԥмырҟьаӡакәа аус руан Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

Аԥсны АҶА апресс-маҵзура ишааныцҳауа ала, адәыӷбақәа раанҿасырҭа аҭыԥ иаҭааит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Константин-иԥҳа Озгани, АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниеи.

 

Ихадоу атемақәа