07:31 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Зымчхара 32 мегаватт иҟоу афымцастанциа маҷ "Очамчыра–А́́хага" аҿы амцакра ҟалеит ҳәа АҶА ахь адырра ҟалеит рашәара 29 асааҭ 07:03 азы.

АҞӘА, рашәара 29 - Sputnik. Амцакра ҟалеит ашьыжь асааҭ быжьба рзы зымчхара 32 мегаватт иҟоу афымцастанциа маҷ "Очамчыра–А́́хага" аҿы, уи иахҟьаны араион ақыҭақәак лашарада иаанхеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Амцакра иахҟьаны ааха аиуит иарку аихшарҭа. Амцарцәара иалахәын амцарцәаратә гәыԥқәа ҩбеи Очамчыра ақалақь аиқәырхаратә ҟәшеи.

Авариа ахьыҟалаз аҭыԥ ахь днеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа. Анаҩс иара Очамчыра араион ахадараҿы аилацәажәара мҩаԥигеит. Абри атәы аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

"Амшынеиқәафымцамч" аиҳабы Михаил Логәуа иажәақәа рыла, Очамчыратәи астанциа маҷ авариеи "Аҟәа-1" аҟны авариеи еиԥшуп. Аҭыԥ аҿы аус зуа аҟазауаа ирус хаданы иҟоу абылра ашьҭахь астанциа маҷ рыцқьаны еиқәхаз агәаҭара, ақалақьи ақыҭақәеи аамҭала алашара шырзынашьҭтәу аӡбамҭа адкылара.

Ихадоу атемақәа