18:30 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Иахьатәи аӡеиԥҟьара ақалақь аҿы уаанӡа иазԥхьагәаҭаз аремонттә усурақәа ирыдҳәалаӡам.

АҞӘА, рашәара 29 - Sputnik. "Аӡыканал" рашәара 29 азы Кьаразаа рымҩаҿы иазԥхьагәанаҭаз аусурақәа ааннакылеит амшцәгьа иахҟьаны ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара.

Иазгәаҭоуп аӡаанкылара зыхҟьаз афымцацәаҳәақәа рҿы авариа ахьыҟалаз шакәу. Хара имгакәа ауаа аӡы рзынашьҭхоит.

Иаанкылаз аусурақәа рымҩаԥгара атәы хазы ирылаҳәахоит.

Ихадоу атемақәа